Dane kontaktowe

Kontakty z dzieckiem

images

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie tematu kontaktów z dzieckiem wskazać przede wszystkim należy, iż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Podkreślić również należy, iż prawo do  kontaktów z dzieckiem jest niezależne od pozostawania rodziców w związku małżeńskim, gdyż dotyczy ono wszystkich relacji rodzic-dziecko.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej. Co to oznacza ? Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej bądź rodzinie zastępczej. Istnieje oczywiście możliwość ograniczenia bądź całkowitego zakazania kontaktów z dzieckiem przez sąd, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Co gdy rodzice nie potrafią się porozumieć w sprawie kontaktów z dzieckiem ?

Rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Przedmiotowy wniosek należy złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka. We wniosku należy w sposób szczegółowy dokonać opisu kontaktów przy uwzględnieniu, że rozstrzygnięcie sądu będzie obowiązywało przez długi czas. Należy rozważyć także kwestię kontaktów w czasie świąt, ferii czy wakacji. Kolejną kwestią jest sposób kontaktów – możliwe jest odwiedzanie dziecka w jego miejscu zamieszkania bądź odbieranie go od drugiego rodzica i zabieranie ze sobą.

W przypadku zmiany sytuacji życiowej można zwrócić się do sądu z wnioskiem o zmianę kontaktów z dzieckiem.

A gdy matka/ojciec utrudnia kontakty dziecka bądź nie wywiązuje się z nich?

W tym przypadku można złożyć do sądu tzw. wniosek o egzekucję kontaktów. Postępowanie w tym zakresie jest dwuetapowe. Pierwszym wnioskiem jaki należy złożyć do sądu jest wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Sąd uwzględniając wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty/ niewywiązującemu się z kontaktów rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku. W drugim etapie postępowania, jeśli mimo wydania powyższego postanowienia rodzic dalej utrudnia kontakty/nie wywiązuje się z nich, sąd nakaże zapłacić określoną kwotę do rąk drugiego rodzica za każdorazowe utrudnianie kontaktów, które zostały uregulowane sądownie.

Powyższe rozwiązanie często w sposób skuteczny egzekwuje realizowanie obowiązku z uwagi na dolegliwość finansową dla utrudniającego/nie wywiązującego się z obowiązku kontaktów z dzieckiem.

Warto pamiętać, że prawo do kontaktów  dzieckiem przysługuje także rodzeństwu, dziadkom i powinowatym w linii prostej, którzy sprawowali opiekę nad dzieckiem przez dłuższy czas. Wyżej wymienione osoby mogą również złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem nie tylko pozwoli na przyspieszenie postępowania z uwagi na prawidłowe i precyzyjne wskazanie żądania ale również zaoszczędzi stresu, który występuje w dużym natężeniu w tego rodzaju sprawach. Pełnomocnik zadba również przede wszystkim o ochronę dobra dziecka, które najczęściej jest najbardziej poszkodowane z powodu konfliktów w rodzinie.   W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii prowadzę sprawy  z zakresu prawa rodzinnego, w tym kontaktów z dzieckiem.

Wróć