Dane kontaktowe

Niealimentacja

images

Czy można uniknąć wymierzenia kary przez sąd ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odstępuje się od wymierzenia kary, jeżeli dłużnik nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

Niealimentacja

Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa niealimentacji ?

Zgodnie z art. 209 § 1 kk,  kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed Sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Podkreślić jednak należy, iż niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego nie jest równoznaczne z uchylaniem się od niego. Decydujące znaczenie ma natomiast negatywny psychiczny stosunek do obowiązku alimentacyjnego przy jednoczesnej możliwości wykonywania go. W toku prowadzonego postępowania konieczne jest zatem ustalenie, że oskarżony był w stanie uiszczać zasądzone alimenty i nie czynił tego z przyczyn od niego zależnych, czy też uchylał się od obowiązku alimentacyjnego w rozumieniu artykułu 209 kk.

Czy można uniknąć wymierzenia kary przez sąd ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odstępuje się od wymierzenia kary, jeżeli dłużnik nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

W wyniku spłacenia całej zaległości cel prowadzonego postępowania zostaje osiągnięty, a perspektywa skazania za przestępstwo niealimentacji często powoduje zdyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego do zapłaty alimentów.

Czy mimo nieuiszczania alimentów istnieje możliwość obrony przed zarzutami ?

W celu obrony osoby oskarżonej należy wykazać, że nie doszło do wypełnienia wszystkich znamion przestępstwa z art. 209 kk. Najczęściej taka sytuacja zachodzi, gdy osoba zobowiązana do alimentacji obiektywnie nie ma możliwości uiszczania alimentów, a jej zachowanie nie wynika ze złej woli. Związane jest to zazwyczaj z chorobą, która uniemożliwia zarobkowanie.

Co może zrobić uprawniony do alimentacji lub jego przedstawiciel ustawowy ?

Adwokat w ramach postępowania dotyczącego przestępstwa niealimentacji może pełnić rolę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, którym to oskarżycielem posiłkowym jest co do zasady uprawniony do alimentacji lub jego przedstawiciel ustawowy. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej pomoże zweryfikować zasadność złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji.  Ponadto Adwokat ustali w oparciu o dany stan faktyczny jakie dokumenty będą niezbędne aby wykazać, że doszło do popełnienia przestępstwa niealimentacji. Zgromadzenie odpowiedniego i kompletnego materiału dowodowego jest istotne dla doprowadzenia do skazania sprawcy, a ponadto jego kompletne przedstawienie w początkowej fazie postępowania wpływa w sposób znaczny na skrócenie czasu jego trwania.

Niealimentacja a odpowiedzialność cywilna

Każdy uprawniony, który nie otrzymuje alimentów na czas lub w pełnej wysokości, ma prawo skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Komornik może zająć m.in. wynagrodzenie za pracę, kwoty znajdujące się na rachunkach bankowych, nadpłatę podatków, ruchomości oraz nieruchomości. Podkreślić należy, iż w przypadku egzekucji alimentów rozszerzona jest możliwość zajęcia komorniczego a należności alimentacyjne podlegają egzekucji w pierwszej kolejności. Ponadto uprawniony może wnioskować po spełnieniu odpowiednich przesłanek o przyznanie mu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Wróć