Dane kontaktowe

Rozwód a kredyt hipoteczny

images

Umowa kredytowa jest bardziej wiążąca niż małżeństwo. Dlaczego ?

Rozwód a kredyt hipoteczny

Umowa kredytowa jest bardziej wiążąca niż małżeństwo. Dlaczego ? Jeżeli kredyt hipoteczny był wzięty w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków (wspólność majątkowa małżeńska), to po ustaniu małżeństwa kredyt ten nadal jest zobowiązaniem dla obojga. Przy podziale majątku nie dzieli się bowiem wspólnie zaciągniętych zobowiązań. Rozwód nie ma żadnego wpływu na zawarty wcześniej kredyt hipoteczny a małżonkowie po rozwodzie nadal zostają obciążeni kredytem. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sąd przyzna lokal mieszkalny lub dom, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie kredytowe, na rzecz tylko jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka. W praktyce, jeżeli jeden ze współmałżonków spłaci całość długu, to bank nie będzie wymagał spały od drugiego.  Oczywiście w umowie kredytu hipotecznego można umieścić informacje na temat sposobu spłaty w przypadku rozwodu, co nie jest jednak powszechną praktyką.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie coś zmienia ?

Nie. Rozwód w którym dochodzi do orzeczenia przez sąd o winie jednego ze współmałżonków, nie ma żadnego wpływu na kredyt hipoteczny i nie ma najmniejszego znaczenia dla banku. Zatem oboje kredytobiorcy nadal są obciążeni w równym stopniu solidarnym zobowiązaniem z tego tytułu.

Kredyt jako zobowiązanie solidarne małżonków

Solidarna odpowiedzialność małżonków oznacza, że zarówno przed rozwodem, jak i po jego orzeczeniu bank może żądać spłaty kredytu od obydwu współmałżonków bądź tylko jednego  z nich, według swojego swobodnego wyboru. Zatem obydwoje małżonkowie są w takim samym stopniu odpowiedzialni za terminową spłatę kredytu hipotecznego. Obowiązek spłaty kredytu mieszkaniowego obciąża byłych małżonków w równym stopniu.

Co można zatem zrobić ?

  • dalej spłacać wspólnie zobowiązanie,
  • sprzedać nieruchomość i spłacić całkowicie kredyt,
  • wynajmować nieruchomość i opłacać raty z czynszu,
  • przepisać kredyt na jedną ze stron,
  • dokonać cesji kredytu na inną osobę.

Kredyt hipoteczny po rozwodzie może zostać przejęty przez jedną ze stron, jednak musi wyrazić na to zgodę były małżonek oraz bank. W tym przypadku bank oszacuje ponownie zdolność kredytową osoby, na którą ma zostać przepisane zobowiązanie. W razie odmownej decyzji wydanej przez bank należy postarać się o zwiększenie swojej zdolności kredytowej przez m.in. wnioskowanie o przejęcie długu z innym współkredytobiorcą np. nowym partnerem, członkiem rodziny bądź inną osobą, poręczenie innej osoby, ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości, zastaw na ruchomościach bądź dodatkowe zabezpieczenie kredytu np. w postaci ubezpieczenia. Istnieje również możliwość cesji kredytu na inną osobę, która ma odpowiednią zdolność kredytową np. na nowego partnera bądź członka rodziny małżonka, który chciałby zachować mieszkanie.

Roszczenie regresowe

Jeżeli małżonek po uprawomocnieniu się postanowienia o dziale majątku wspólnego dokonał spłaty kredytu może dochodzić od drugiego małżonka zwrotu obciążającej go z tego tytułu części. Roszczenie regresowe ogranicza się do 50 % wartości zobowiązania.

W celu skorzystania z powyższych rozwiązań warto skonsultować się z prawnikiem, który doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie. W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii prowadzę sprawy dotyczące podziału majątku.

Stronę wyszukiwano po słowach: rozwód Rybnik, adwokat rozwód Rybnik, adwokat od spraw rozwodowych Rybnik, rozwód a kredyt hipoteczny, sprawy rozwodowe Rybnik

Wróć