Dane kontaktowe

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

images

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego umożliwia umorzenie postępowania przez sąd pomimo, iż doszło do popełnienia przestępstwa.

Jakie są przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania ?

- popełnione przestępstwo nie jest zagrożone karą wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności,

- wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

- okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości,

- sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne,

-postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania  sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania ?

Z wnioskiem może wystąpić prokurator (zamiast aktu oskarżenia). Istnieje również możliwość wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem przez oskarżonego, w tym także za pośrednictwem obrońcy.

 

Skutki warunkowego umorzenia postępowania:

- sąd wydaje wyrok wskazujący osobę sprawcy oraz stwierdzający jego winę, nie dochodzi jednak do skazania, nie zostaje wymierzona kara, a postępowanie zostaje umorzone,

- sprawca w jest osobą niekaraną (Krajowy Rejestr Karny),

- umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 3 i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia,

- sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji oraz pomoc skazanym,  

- sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a  miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę,

- sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6b, 7a lub 7b kodeksu karnego, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 kodeksu karnego lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.

 

Kiedy sąd podejmuje warunkowo umorzone postępowanie ?

- fakultatywnie: jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo inne niż umyślne, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody, a także jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo,

- obligatoryjnie: jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany oraz jeśli po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, zaistnieją okoliczności wskazane jako przesłanki fakultatywnego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Wróć