Dane kontaktowe

Wypadek drogowy

images

Mimo, iż wypadek drogowy w większości przypadków nie jest skutkiem umyślnego działania to jego konsekwencje mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie. Warto zatem w takiej sytuacji zachować spokój i pamiętać o wykonaniu kilku ważnych czynności.

Mimo, iż wypadek drogowy w większości przypadków nie jest skutkiem umyślnego działania to jego konsekwencje mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie. Warto zatem w takiej sytuacji zachować spokój i pamiętać o wykonaniu kilku ważnych czynności.

Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to polega na tym, że dana osoba naruszając, chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia.

Spowodowałem wypadek drogowy – co robić ?

Przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu spokoju. Ponadto należy nie oddalać się z miejsca zdarzenia gdyż może być to potraktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia, co w konsekwencji doprowadzi do zaostrzenia odpowiedzialności, tj. potraktowania jak sprawcy wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Niezbędne jest oznaczenie miejsca zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Ponadto należy wezwać na miejsce policję, a jeśli sytuacja tego wymaga to karetkę. Jeśli nie ma się pewności, że pomoc została już wezwana należy bezwzględnie zadzwonić pod numer alarmowy. Operator zorientuje się, że wysłał już w to miejsce właściwe służby a my będziemy mieć pewność, że otrzymamy odpowiednią pomoc. Nasza postawa w tej sytuacji ma również wpływ na ocenę dokonywaną przez Sąd w chwili wydawania wyroku i może wpłynąć na złagodzenie grożącej odpowiedzialności.  Skontaktowanie się po zdarzeniu z pokrzywdzonym oraz uzyskanie informacji o jego stanie zdrowia również będzie miało wpływ na dokonywaną przez Sąd ocenę.

Nie należy podpisywać na miejscu zdarzenia dokumentów takich jak oświadczenie o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. W przypadku przeprowadzenia badania alkomatem z wynikiem dodatnim masz prawo do żądania świadectwa wzorcowania, przeczytania protokołu badania przed podpisaniem, a także zażądania przeprowadzenia badania krwi.

Należy również zadbać o spisanie danych osób, które będą mogły potwierdzić przebieg zdarzenia (imię, nazwisko, numer telefonu).   Nie należy przestawiać pojazdów ani usuwać śladów zdarzenia do przyjazdu policji. W miarę możliwości słusznym wydaje się wykonanie zdjęć zdarzenia z uwagi na możliwość zmiany wyglądu zdarzenia w wyniku różnych okoliczności.

Co mogę zrobić jeśli jestem ofiarą wypadku ?

W stosunku do ofiary wypadku znajdą również zastosowanie powyższe wskazówki. Należy jednak pamiętać aby zawsze wezwać na miejsce zdarzenia policję gdy: zachodzą wątpliwości co do przebiegu zdarzenia, sprawca nie chce uznać swojej winy, uciekł z miejsca zdarzenia, uczestnik zdarzenia doznał uszczerbku na zdrowiu bądź sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego.  

Udział adwokata w sprawie dotyczącej wypadku drogowego

Skorzystanie z pomocy adwokata w przypadku sprawcy wypadku umożliwi mu uzyskanie informacji o konsekwencjach zdarzenia oraz możliwościach obrony. Ponadto adwokat pomoże w dokonaniu oceny co do zasadności oraz celowości dobrowolnego poddania się karze. Nie w każdym bowiem przypadku jest to wybór najkorzystniejszy dla sprawcy. W przypadku osoby niekaranej istnieje również możliwość złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego sprawca pozostaje w dalszym ciągu, w świetle prawa osobą niekaraną. W przypadku niejasności co do okoliczności zdarzenia warto także żądać przeprowadzenia opinii biegłego do spraw ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków.  

Pokrzywdzony ma natomiast możliwość ustanowić pełnomocnika, który będzie działał w toku całego postępowania. Może on składać wnioski dowodowe, złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, złożyć oświadczenie, że pokrzywdzony chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.  Ponadto pełnomocnik może złożyć do sądu wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody wobec sprawcy przestępstwa. Pełnomocnik w ramach powództwa cywilnego może także domagać się zadośćuczynienia za cierpienie fizycznie i psychiczne, odszkodowania obejmującego np. zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków oraz zniszczonego mienia a także renty.

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii prowadzę sprawy związane z wypadkami drogowymi.

Wróć