Dane kontaktowe

Klienci indywidualni

images
| Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka w Rybniku zapewnia pomoc prawną a także reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi, w szczególności w następujących obszarach:

Prawo karne

 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentowanie oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentowanie pokrzywdzonego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym
 • obrona osób poszukiwanych - Europejski Nakaz Aresztowania
 • obrona w sprawach o przestępstwa skarbowe


Sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia, jak również wniosków w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Sprawy rozwodowe
 • Separacja
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska
 • Ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • Kontakty z dzieckiem
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • Przysposobienie
 • Sprawy z zakresu opieki i kurateli

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Unieważnienie testamentu
 • Sprawy o zachowek

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Sprawy o naruszenie posiadania
 • Zniesienie współwłasności i podział majątku
 • Służebność drogi koniecznej
 • Służebność przesyłu
 • Zasiedzenie
 • Analiza i sporządzanie umów
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Dochodzenie roszczeń z umów
 • Prawa konsumenta

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Ustalenie stosunku pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Dochodzenie zaległego wynagrodzenia
 • Odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy
 • Ustalenie bezskuteczność rozwiązania stosunku pracy
 • Opracowywanie projektów regulaminów
 • Sprawy o dyskryminację i mobbing

Prawo administracyjne

 • Odwołania od decyzji wydanych przez organy administracji
 • Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postępowanie egzekucyjne

 • Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na czynność komornika
 • Powództwo przeciwegzekucyjne
Wróć