Dane kontaktowe

Co zrobić gdy jeden z małżonków nie łoży na utrzymanie rodziny ?

images

Zgodnie z art. 27 kro „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Co zrobić gdy jeden z małżonków nie łoży na utrzymanie rodziny ?

W przypadku gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny drugi małżonek ma możliwość wystąpienia do Sądu ze stosownym powództwem. Zaspokojenia potrzeb rodziny możemy żądać tylko w okresie trwania małżeństwa (również w procesie o rozwód). Po rozwodzie możemy żądać tylko zasądzenia alimentów na rzecz dzieci bądź byłego małżonka.

Roszczenie to może mieć dwie postacie: odrębnego powództwa o zaspokajanie potrzeb rodziny gdy małżeństwo nadal trwa i nie wszczęto postępowania o rozwód (np. małżonkowie pozostają w separacji faktycznej) albo zabezpieczenia zaspokajania potrzeb rodziny, jeżeli pomiędzy małżonkami toczy się postępowanie o rozwód.

W jakich przypadkach ma miejsce niespełnianie ciążącego na małżonku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ?

Dochodzi do tego gdy małżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy, nie dokonuje koniecznych opłat, nie dokonuje koniecznych zakupów, tak aby zapewnić wszystkim członkom rodziny równą stopę życiową.

Czym różni się obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny od alimentów ?           

W przypadku żądania zasądzenia alimentów od małżonka na rzecz dziecka, ustalona kwota alimentów obejmuje wyłącznie usprawiedliwione potrzeby tego dziecka, czyli jego koszty utrzymania. W sprawach o zaspokajanie potrzeb rodziny Sąd ustala nie tylko zakres potrzeb małoletniego dziecka, lecz całej rodziny, w tym małżonka występującego z powództwem, a także pełnoletnich dzieci, o ile nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

W jaki sposób Sąd ustali wysokość świadczenia ?

Małżonkowi przysługuje roszczenie do współmałżonka o zaspokojenie swych potrzeb w zakresie odpowiadającym zasadzie równej stopy życiowej małżonków. W praktyce oznacza to, że zakres obowiązku zależy od wyznaczonych poziomem życia rodziny i zobowiązanego potrzeb. Poziom zasądzonego świadczenia powinien umożliwiać uprawnionemu życie na zbliżonej do zobowiązanego stopie życiowej. Ustalając wysokość świadczenia Sąd bierze pod uwagę poziom życia małżonków z okresu, kiedy pożycie małżeńskie przebiegało zgodnie, czas trwania małżeństwa lub samej separacji faktycznej oraz wiek, stan fizyczny i psychiczny małżonków. 

 

Wróć