Dane kontaktowe

Blog

images

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego

Otrzymanie wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego najczęściej jest równoznaczne z chwilą uzyskania po raz pierwszy informacji o prowadzonym postępowaniu karnym, które dotyczy osoby wezwanej. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego zostaje skierowane do danej osoby, gdy zgromadzony przez organy ścigania materiał dowodowy wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełniania przez nią przestępstwa. Takie wezwanie może wystawić funkcjonariusz policji prowadzący sprawę lub prokurator, ewentualnie może być ono sporządzone przez pracownika sekretariatu prokuratury na zarządzenie prokuratora.

czytaj dalej
images

Kto może ustanowić obrońcę dla oskarżonego lub podejrzanego?

Na wstępie należy wyjaśnić kiedy możemy powiedzieć o danej osobie, że jest podejrzanym lub oskarżonym. A więc podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Osoba taka, z chwilą wniesienia oskarżenia lub skierowania do sądu wniosku o warunkowe o umorzenie postępowania przez prokuratora, uważana jest za oskarżonego.

czytaj dalej
images

Co zrobić gdy jeden z małżonków nie łoży na utrzymanie rodziny ?

Zgodnie z art. 27 kro „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

czytaj dalej
images

Wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, czy to możliwe ?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są obowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W sytuacji gdy małżonek nie spełnia takiego obowiązku, drugi małżonek może dochodzić realizacji obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny na drodze sądowej w oparciu o artykuł 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

czytaj dalej
images

Darowizna a zachowek

W społeczeństwie istnieje przekonanie, że jeśli krewny w chwili śmierci nie posiadał żadnego majątku to „nie warto zajmować się sprawą”. Czy aby na pewno ?

czytaj dalej
images

Jak odbyć karę pozbawienia wolności w domu ?

Dotychczas system dozoru elektronicznego (SDE) pozwalał na zastąpienie kary pozbawienia wolności odbywanej w zakładzie karnym na wykonywanie jej poprzez ograniczenie wolności skazanego w jego miejscu zamieszkania za pomocą urządzeń elektronicznych.

czytaj dalej
images

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

czytaj dalej
images

Wypadek drogowy

Mimo, iż wypadek drogowy w większości przypadków nie jest skutkiem umyślnego działania to jego konsekwencje mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie. Warto zatem w takiej sytuacji zachować spokój i pamiętać o wykonaniu kilku ważnych czynności.

czytaj dalej
images

Niealimentacja

Czy można uniknąć wymierzenia kary przez sąd ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odstępuje się od wymierzenia kary, jeżeli dłużnik nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

czytaj dalej
images

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym wyróżnia się dwa tryby orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, tj. fakultatywny określony w art.  42 § 1 k.k. oraz obligatoryjny określony w art. 42 § 1a – 4 k.k. 

czytaj dalej
images

Diia.pl – możliwość swobodnego przekraczania granicy przez uchodźców

W dniu 12 lipca 2022 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce.  Jest to rozwiązanie pozwalające ukraińskim uchodźcom mieszkającym czasowo w Polsce na swobodne i bezpieczne przekraczanie granicy.

czytaj dalej
images

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w praktyce.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie dnia 12 marca 2022r. Przedmiotowa ustawa obowiązuje jednak z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022r. Wprowadzone ustawą przepisy mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych aktów prawnych dotyczących azylu i migracji, w tym zwłaszcza ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku.

czytaj dalej