Dane kontaktowe

Blog

images

Jaka jest różnica między prawnikiem a adwokatem?

Zrozumienie różnicy między prawnikiem a adwokatem może być kluczowe, gdy potrzebujesz pomocy prawnej. Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze, lecz nie przeszła przez aplikację adwokacką. Adwokat natomiast, to prawnik, który zdobył praktyczne doświadczenie poprzez trzyletnią aplikację i zdał egzamin państwowy. Dzięki temu adwokat ma zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, które są niezbędne do skutecznego rozwiązywania problemów prawnych oraz reprezentowania Cię w sądzie. Wybierając adwokata, zyskujesz dostęp do profesjonalizmu, doświadczenia i skutecznej pomocy prawnej.

czytaj dalej
images

Kary za posiadanie marihuany w Polsce.

Co w zasadzie należy rozumieć przez posiadanie marihuany? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011r. sygn. I KZP 24/10 „Posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.”

czytaj dalej
images

Czy umowa ustna jest ważna w świetle prawa ?

Polskie prawo dopuszcza możliwość zawierania umów w formie ustnej. Umowa ustna jest co do zasady ważna, poza przypadkami, gdy ustawodawca dla zawarcia danej umowy zastrzegł inną formę. Zgodnie z tzw. zasadą swobody umów strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

czytaj dalej
images

Jak sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwany listem gończym ?

Zdarza się, iż mimo zmiany sposobu życia, niektóre osoby obawiają się konsekwencji w związku ze swoją przeszłością karną. Najczęściej problem pojawia się w przypadku długoletniego zamieszkiwania poza granicami kraju i chęcią odwiedzenia rodziny, czy też znajomych np. w okresie świątecznym. Osoby takie odczuwają zazwyczaj obawę o to, czy nie zostaną zatrzymane np. na lotnisku, w związku z błędami popełnionymi w przeszłości.

czytaj dalej
images

Odpowiedzialność za długi małżonka

Na wstępie wskazać należy, iż zakres odpowiedzialności za długi drugiego małżonka zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Najczęściej występującym w Polsce rodzajem ustroju majątkowego jest wspólność majątkowa, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa. W praktyce oznacza to, że do jej powstania nie jest konieczne podjęcie żadnych dodatkowych czynności. W tym miejscu wskazać należy, iż wspólność można ograniczyć bądź rozszerzyć najczęściej w drodze małżeńskiej umowy majątkowej, którą sporządza się u notariusza.

czytaj dalej
images

Odwołanie od mandatu karnego po jego przyjęciu – czy to możliwe ?

Wiedzą powszechną jest, iż każdy ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego, a w konsekwencji sprawa trafi do rozpoznania przez sąd rejonowy. Często jednak np. pod wpływem emocji, kierowcy przyjmują mandat, zgadzając się tym samym z oceną zdarzenia dokonaną przez funkcjonariusza policji, a gdy emocje i stres opadną uznają, że decyzja była pochopna i nie zgadzają się z oceną sytuacji dokonaną przez policjanta.

czytaj dalej
images

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego

Otrzymanie wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego najczęściej jest równoznaczne z chwilą uzyskania po raz pierwszy informacji o prowadzonym postępowaniu karnym, które dotyczy osoby wezwanej. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego zostaje skierowane do danej osoby, gdy zgromadzony przez organy ścigania materiał dowodowy wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełniania przez nią przestępstwa. Takie wezwanie może wystawić funkcjonariusz policji prowadzący sprawę lub prokurator, ewentualnie może być ono sporządzone przez pracownika sekretariatu prokuratury na zarządzenie prokuratora.

czytaj dalej
images

Kto może ustanowić obrońcę dla oskarżonego lub podejrzanego?

Na wstępie należy wyjaśnić kiedy możemy powiedzieć o danej osobie, że jest podejrzanym lub oskarżonym. A więc podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Osoba taka, z chwilą wniesienia oskarżenia lub skierowania do sądu wniosku o warunkowe o umorzenie postępowania przez prokuratora, uważana jest za oskarżonego.

czytaj dalej
images

Co zrobić gdy jeden z małżonków nie łoży na utrzymanie rodziny ?

Zgodnie z art. 27 kro „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

czytaj dalej
images

Wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, czy to możliwe ?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są obowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W sytuacji gdy małżonek nie spełnia takiego obowiązku, drugi małżonek może dochodzić realizacji obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny na drodze sądowej w oparciu o artykuł 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

czytaj dalej
images

Darowizna a zachowek

W społeczeństwie istnieje przekonanie, że jeśli krewny w chwili śmierci nie posiadał żadnego majątku to „nie warto zajmować się sprawą”. Czy aby na pewno ?

czytaj dalej
images

Jak odbyć karę pozbawienia wolności w domu ?

Dotychczas system dozoru elektronicznego (SDE) pozwalał na zastąpienie kary pozbawienia wolności odbywanej w zakładzie karnym na wykonywanie jej poprzez ograniczenie wolności skazanego w jego miejscu zamieszkania za pomocą urządzeń elektronicznych.

czytaj dalej
images

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

czytaj dalej
images

Wypadek drogowy

Mimo, iż wypadek drogowy w większości przypadków nie jest skutkiem umyślnego działania to jego konsekwencje mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie. Warto zatem w takiej sytuacji zachować spokój i pamiętać o wykonaniu kilku ważnych czynności.

czytaj dalej
images

Niealimentacja

Czy można uniknąć wymierzenia kary przez sąd ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odstępuje się od wymierzenia kary, jeżeli dłużnik nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

czytaj dalej
images

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym wyróżnia się dwa tryby orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, tj. fakultatywny określony w art.  42 § 1 k.k. oraz obligatoryjny określony w art. 42 § 1a – 4 k.k. 

czytaj dalej
images

Diia.pl – możliwość swobodnego przekraczania granicy przez uchodźców

W dniu 12 lipca 2022 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce.  Jest to rozwiązanie pozwalające ukraińskim uchodźcom mieszkającym czasowo w Polsce na swobodne i bezpieczne przekraczanie granicy.

czytaj dalej
images

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w praktyce.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie dnia 12 marca 2022r. Przedmiotowa ustawa obowiązuje jednak z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022r. Wprowadzone ustawą przepisy mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych aktów prawnych dotyczących azylu i migracji, w tym zwłaszcza ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku.

czytaj dalej