Dane kontaktowe

Czy jest jakaś różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem ? Sprawdź zanim stracisz pieniądze.

images

Zdecydowana większość ludzi uważa, że zaliczka i zadatek to jedna instytucja prawna, a wskazanych nazw można używać zamiennie, jako synonimów. Jest to błędne przekonanie, które w przypadku niezrealizowania danej usługi, na poczet której wpłaciliśmy zaliczkę bądź zadatek może prowadzić do wielu nieporozumień, a nawet utraty pieniędzy.

Zadatek jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym, która oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy.  Jeśli strony nie postanowią inaczej w zawartej umowie bądź jeśli nie wynika to ze zwyczaju, to zadatek dany przy zawarciu umowy, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, uprawnia drugą stronę do odstąpienia od umowy                         i zachowania zadatku. Jeśli natomiast stroną, która odstępuje od umowy jest osoba, która dała zadatek to może żądać sumy dwukrotnie wyższej.  Gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeśli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Zaliczka, jest to kwota, którą dostaje się jeszcze przed wykonaniem umowy, na poczet wynagrodzenia za jej wykonanie. Jeśli jednak umowa nie zostanie wykonana lub któraś ze stron od umowy odstąpi, to zaliczkę należy zwrócić. W przypadku zaliczki nie ma zatem możliwości jej automatycznego zatrzymania z uwagi na fakt, że umowa nie została wykonana, nawet jeśli nastąpiło na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wpłacający zaliczkę.

W razie wykonania umowy zaliczka ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która ją dała.

Wróć