Dane kontaktowe

Wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, czy to możliwe ?

images

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są obowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W sytuacji gdy małżonek nie spełnia takiego obowiązku, drugi małżonek może dochodzić realizacji obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny na drodze sądowej w oparciu o artykuł 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, czy to możliwe ?

Zgodnie z art. 28 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub   w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Przesłankami do zastosowania powyższego przepisu jest zatem pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu oraz niespełnianie ciążącego na każdym z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

Co oznacza pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu ?

Oznacza to, że pomiędzy małżonkami musi istnieć więź uczuciowa (duchowa), fizyczna i gospodarcza. Zatem małżonkowie muszą razem żyć, mieszkać, prowadzić wspólnie dom. Nie jest wystraczający zatem sam fakt fizycznego zajmowania przez małżonków  jednego domu.

Co można zrobić jeśli małżonkowie nie pozostają we wspólnym pożyciu ?

W takim wypadku małżonek, który chce wystąpić z roszczeniem o zaspokajanie potrzeb rodziny przez drugiego małżonka ma możliwość skorzystania           z roszczenia wskazanego w art. 27 k.r.o.,  co zostanie omówione w następnym artykule.

W jakich przypadkach ma miejsce niespełnianie ciążącego na małżonku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ?

Dochodzi do tego gdy małżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy, nie dokonuje koniecznych opłat, nie dokonuje koniecznych zakupów, tak aby zapewnić wszystkim członkom rodziny równą stopę życiową.

Uwaga! Sąd nie ma podstaw do wydania postanowienia zobowiązującego do przekazywania pensji, gdy pracownik co prawda nie daje drugiemu małżonkowi gotówki do ręki, ale robi zakupy, opłaca rachunki itd.

Jak przebiega postępowanie ?

Aby zainicjować stosowne postępowanie należy złożyć w Sądzie (Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy) wniosek o nakazanie wypłacania wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego małżonka. Sprawa zostanie rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym. W toku postępowania sąd umożliwi złożenie wyjaśnień małżonkowi wnioskodawcy.

We wniosku można żądać wypłaty całości pensji lub jej części. Żądanie może również dotyczyć innych należności przypadających małżonkowi.

Jeżeli Sąd uzna żądanie wnioskodawcy za uzasadnione to wyda postanowienie o nakazaniu wypłacania wynagrodzenia za pracę współmałżonka do rąk drugiego małżonka. Co ważne, wykonanie takiego postanowienia odbywa się bez przeprowadzania postępowania egzekucyjnego przez komornika bowiem już na podstawie wydanego przez Sąd postanowienia pracodawca jest zobowiązany przekazywać wynagrodzenie do rąk małżonka pracownika.

https://adwokatwoszczyna.pl/blog

Wróć