Dane kontaktowe

System dozoru elektronicznego a odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – co wybrać ?

images

Sąd wydał wyrok, którym wymierzył karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Wyrok uprawomocnił się. Czy coś można jeszcze zrobić aby nie odbywać kary w jednostce penitencjarnej ?

Tak, skazany ma możliwość ubiegania się o odroczenie wykonania kary bądź o udzielenie zezwolenia na odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu.

O czym należy pamiętać ?

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres maksymalnie jednego roku.                Po upływie okresu odroczenia skazany musi wykonać orzeczoną karę pozbawienia wolości. W wyniku zmiany przepisów nie ma już możliwości zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności po upływie okresu odroczenia.

W przypadku systemu dozoru elektronicznego skazany  ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary,          a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy (maksymalnie 12h/dzień). Zachowanie skazanego jest nadzorowane pośrednio przez kuratora sądowego, a bezpośrednio przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. W tym celu na rękę lub nogę osoby odbywającej karę zakładany jest nadajnik a w miejscu odbywania kary postawione jest specjalne urządzenie monitorujące, czyli odbiornik.

Z powyższego wynika zatem, iż pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie wykonania kary skutkuje jedynie przesunięciem terminu rozpoczęcia wykonywania kary pozbawienia wolności (rozpoczęcie wykonywania kary nastąpi dopiero po upływie okresu odroczenia), natomiast odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skutkuje uznaniem jej za wykonaną bez konieczności jej odbywania w jednostce penitencjarnej.

Należy przy tym pamiętać, że odroczenie przez sąd wykonania kary pozbawienia wolności oraz udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego następuje w przypadku spełnienia przez skazanego ściśle określonych przesłanek, które są odmienne dla obu instytucji.

W każdej sprawie należy zatem przeanalizować wszelkie okoliczności związane z sytuacją osobistą i rodzinną skazanego, a także okoliczności związane        z popełnionym przez skazanego czynem i na tej podstawie zdecydować, złożenie którego z wniosków jest zasadne. W niektórych przypadkach zasadnym jest bowiem złożenie obu wniosków.

Niemniej jednak, bez względu na dokonany wybór pomiędzy dwoma powyższymi instytucjami należy bezwzględnie pamiętać o złożeniu jednocześnie do sądu wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary/udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.  W związku z nowelizacją przepisów, od stycznia 2023r. sąd bowiem nie wzywa skazanego do odbycia kary w terminie i miejscu wyznaczonym, a zarządza niezwłoczne zatrzymanie i doprowadzenie skazanego do jednostki penitencjarnej.  

W sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary oraz udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego istotne jest aby złożyć stosowne wnioski do sądu niezwłoczne po uprawomocnieniu się wyroku. W przeciwnym razie sąd może zarządzić doprowadzenie skazanego do jednostki penitencjarnej jeszcze przez rozpoznaniem złożonych przez niego wniosków.

W celu skorzystania z powyższych rozwiązań warto skonsultować się z prawnikiem, który doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie. W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii prowadzę sprawy dotyczące odroczenie wykonania kary oraz udzielenie zezwolenia na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wróć